email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200